Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne pozostające bez zatrudnienia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego z następujących powiatów: m. Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski znajdujące się na terenie województwa małopolskiego.

W tym:

  • 100% Uczestników zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w powiecie: m. Tarnów, tarnowskim, brzeskim lub dąbrowskim
  • 100% Uczestników, będą stanowiły osoby pełnoletnie do 25 roku życia
  • Min. 50% Uczestników (14K, 6M), będą stanowiły osoby z terenów wiejskich
  • 24 Uczestników (17K, 7M) będą stanowiły osoby bezrobotne, natomiast 16 Uczestników (11K, 5M) będą stanowiły osoby nieaktywne zawodowo

Z udziału w projekcie będą wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki