Rekrutacja

Osoby, które będą chciały wziąć udział w projekcie muszą, w dniu składania dokumentów rekrutacyjnych, spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria, tj. być osobami:

 • posiadającymi miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów: m. Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski, znajdujących się na terenie województwa małopolskiego;
 • pełnoletnimi w wieku do 25 roku życia;
 • nie posiadającymi wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadzące działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • które w ciągu ostatnich 2 lat nie były i nie są zatrudnione u Beneficjenta, Partnera i/lub Wykonawcy w ramach projektu oraz nie łączy ich z Beneficjentem, Partnerem i/lub Wykonawcą oraz ich pracownikami uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
  • związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub
  • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli i/lub
  • inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznes planów;
 • niekorzystającymi równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;
 • niekorzystającymi równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanego z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych);
 • nie karanymi za przestępstwa skarbowe oraz korzystające z pełni praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • które chcą założyć działalność gospodarczą, ale nie mogłyby jej założyć bez środków EFS;
 • które chcą założyć działalność gospodarczą w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, z którym osoby te współpracują.

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie   
 2. Formularz rekrutacyjny (wersja edytowalna - WORD)   
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego   
 4. Regulamin przyznawania środków finansowych   
 5. Wzór biznesplanu (wersja edytowalna - WORD)
 6. Karta oceny merytorycznej biznesplanu   

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki