Data aktualizacji 24 grudzień, 2014


Szanowni Państwo!
Informujemy o wynikach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego. Poniżej zamieszczamy listę wniosków, które podlegały ocenie.

Liczba uzyskanych punktów po ocenie merytorycznej

W związku ze zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedłużonym wsparciem pomostowym zostanie objętych 11 Uczestników Projektu. Poniżej zamieszczamy tabelę według rozkładu punktowego. Do wszystkich Państwa decyzje wysłane zostały pocztą elektroniczną.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu(i) odwołanie od niniejszej decyzji w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma, tj. do 30.12.2014 r.

Data aktualizacji 03 listopad, 2014


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zbliża się termin składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Prosimy o składanie wniosków najpóźniej do dnia 02.12.2014 r. w biurze Projektu przy ul. Mościckiego 12.

Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:
1. Oświadczenia/zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku).
2. Uproszczone sprawozdanie finansowe: uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał oraz aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę - PIT/CIT.
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających.
4. Zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych,
6. W przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
7. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Data aktualizacji 03 listopad, 2014


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniliśmy siedzibę Biura Projektu „Dobre perspektywy”. Nowy adres to:
Ul. Mościckiego 12
33 – 100 Tarnów

Data aktualizacji 11 sierpień, 2014


Szanowni Państwo!
Przypominamy, iż wszystkie zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym wymagają naszej akceptacji.

Data aktualizacji 08 sierpień, 2014


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w sierpniu oraz wrześniu realizowane będzie wsparcie specjalistyczne w postaci indywidualnych usług doradczych (do wyboru: prawo, księgowość, marketingu).

Data aktualizacji 05 czerwiec, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu: 03.06.2014 r., zostały przeprowadzone negocjacje kwot dofinansowania, z tymi osobami, którym KOW dokonała obniżenia kwot dofinansowania, i które zgłosiły zastrzeżenia do przyznanych im kwot wsparcia finansowego.

Łącznie negocjacje przeprowadzono z 2-ma osobami.

Po zakończonym procesie odwołań oraz negocjacji kwot dofinansowania, KOW stworzyła ostateczne listy osób, którym przyznano wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej wraz z ostatecznymi kwotami dofinansowania oraz listy osób rezerwowych.

Ostateczna lista osób którym przyznano wsparcie

Obydwie listy zostały sporządzone zgodnie z podziałem na płeć. Osoby na tych listach zostały uszeregowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów (od największej liczby uzyskanych punktów do najmniejszej liczby uzyskanych punktów).

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej § 6, pkt 13, oraz § 7, pkt 3 OD TEJ DECYZJI NIE PRZYSŁUGUJE JUŻ ŻADNE ODWOŁANIE. JEST TO DECYZJA OSTATECZNA.

Od dnia dzisiejszego, tj. od 05.06.2014 r., rozpoczynacie Państwo proces rejestracji Waszych działalności gospodarczych.

Informacje tę otrzymacie również telefonicznie oraz na podane adresy e-mail.


W momencie kiedy będziecie już Państwo posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP, nr REGON oraz rachunek bankowy założony na potrzeby Waszej działalności gospodarczej, wówczas bardzo prosimy o dostarczanie tych dokumentów do naszego biura projektu.

Jeśli już na tym etapie wiecie Państwo, że planowane przez Was zakupy nie będą czasowo zgodne (przesunięcia pomiędzy poszczególnymi miesiącami), z tymi zakładanymi w biznes planie i harmonogramie rzeczowo-finansowym, bardzo prosimy abyście wraz z dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności gospodarczych składali również aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający przesunięcia pomiędzy poszczególnymi miesiącami.

Informujemy również, iż zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej § 8, pkt 4, macie Państwo 10 dni roboczych na złożenie w/w dokumentów.

Nie złożenie ich w tym terminie oraz nie poinformowanie Realizatora projektu o przyczynach nie złożenia w/w dokumentów, traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanych środków finansowych.


W takiej sytuacji środki te zostaną przyznane pierwszej osobie znajdującej się na liście rezerwowej (zgodnie z podziałem na płeć).

Pamiętajcie Państwo również o wybraniu formy zabezpieczenia podpisywanej umowy o przyznanie środków finansowych. Zabezpieczenie tej umowy powinno zostać wniesione w dniu podpisania umowy o przyznanie środków finansowych.

W związku z rejestracją działalności gospodarczych, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 8, pkt 3 jesteście Państwo zobowiązani do składania następujących dokumentów:

  • biznesplanu;
  • zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej uległ on modyfikacji;
  • kopii dokumentu rejestrowego;
  • formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
  • zobowiązanie uczestnika zarejestrowanego jako podatnik podatku VAT do przeznaczania całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • zabezpieczenia prawidłowego wywiązania się z warunków umowy. Zabezpieczenie może być w postaci: poręczenia, weksla własnego, weksla z poręczeniem wekslowym (aval), weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego, lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Data aktualizacji 02 czerwiec, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.05.2014 r., odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków rozpatrującej ODWOŁANIA od decyzji KOW z dnia: 12.05.2014 r.

Łącznie wpłynęło 6 odwołań. Każde odwołanie było oceniane przez dwóch losowo wybranych członków KOW, innych niż członkowie, którzy dokonywali oceny wniosku po raz pierwszy.

W wyniku tego posiedzenia stworzono listę osób, którym PRZYZNANO jednorazowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz listę osób REZERWOWYCH, którym PRZYZNANO jednorazowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lista osób po odwołaniach

Listy zostały sporządzone zgodnie z podziałem na płeć. Osoby na tych listach zostały uszeregowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów (od największej liczby uzyskanych punktów do najmniejszej liczby uzyskanych punktów).

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 6, pkt 13, OD TEJ DECYZJI NIE PRZYSŁUGUJE JUŻ ŻADNE ODWOŁANIE. JEST TO DECYZJA OSTATECZNA.

Jeśli chodzi o przyznane kwoty wsparcia, to nie są to jeszcze kwoty wiążące, ponieważ w dniu: 03.06.2014 r., odbędą się negocjacje i dopiero po zakończonym procesie negocjacji powstaną listy uwzględniające ostateczne kwoty dofinansowania przyznane poszczególnym osobom.

Na tym etapie ostateczne są tylko listy osób, którym przyznano środki finansowe oraz listy osób rezerwowych.

Jednocześnie bardzo prosimy abyście jeszcze Państwo NIE REJESTROWALI Waszych działalności gospodarczych.

O dokładnym terminie, dotyczącym tego, od kiedy można zacząć rejestrację powstałych w ramach projektu działalności gospodarczych, zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie oraz e-mailowo.

Także bardzo prosimy o cierpliwość i spokojne czekanie na wiadomości z naszej strony.

Data aktualizacji 14 maj, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Komisja Oceny Wniosków – ocena merytoryczna zakończyła pracę.

W wyniku jej obrad stworzono listę osób REKOMENDOWANYCH oraz listę osób REZERWOWYCH rekomendowanych do otrzymania jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Listy zostały stworzone zgodnie z podziałem na płeć. Osoby na obydwu listach uszeregowane są malejąco - zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Łącznie na tym etapie do dofinansowania zostało rekomendowanych 35 osób (23 kobiety i 12 mężczyzn).

W przypadku 6 osób dokonano obniżenia kwoty dofinansowania.

O decyzji KOW zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Od decyzji KOW przysługuje Państwu odwołanie. Odwołanie to należy wnieść w formie pisemnej, w nie przekraczającym terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania informacji na pocztę elektroniczną.

Wyniki Komisji Oceny Wniosków - 12.05.2014

Osoby, które nie będą wnosiły odwołania od decyzji merytorycznej, a będą chciały negocjować obniżoną kwotę dofinansowania, proszone są aby w potwierdzeniu odbioru informacji pisemnej z wynikami KOW, napisały, że chcą się umówić na negocjacje.

Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej. O terminach negocjacji zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Negocjacje rozpoczną się dopiero po zakończeniu procedury odwoławczej.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostanie ogłoszona lista osób, którym zostanie przyznane dofinansowanie.

WSZYSTKIM OSOBOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Data aktualizacji 08 maj, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż ocena merytoryczna złożonych przez Państwa dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej zostaje przedłużona o jeden dzień i zakończy się 09.05.2014.

O wynikach oceny merytorycznej zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, e-mailowo oraz za pośrednictwem strony internetowej niniejszego projektu.

Data aktualizacji 05 maj, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby poprawiły pod względem formalnym złożone dokumenty związane z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej, w związku z powyższym na KOW zostały przekazane wszystkie 39 kompletów dokumentów.

Ogólnie ocenie merytorycznej podlega 39 kompletów dokumentów.

Ocena merytoryczna odbędzie się w dniach: 06-08.05.2014 r., w siedzibie Beneficjenta w Lublinie.

O wynikach oceny merytorycznej zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, e-mailowo oraz za pośrednictwem strony internetowej niniejszego projektu.

Data aktualizacji 25 kwiecień, 2014


Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy Protokół z pracy Komisji Oceny Wniosków – ocena formalna z dnia: 24.04.2014 r.

Łączenie wpłynęło 39 kompletów dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej.

W wyniku oceny formalnej, Komisja Oceny Wniosków stwierdziła, że 21 wniosków jest poprawnych pod względem formalnym. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W przypadku pozostałych 18 kompletów stwierdzono uchybienia formalne. Wnioski te zostały skierowane do uzupełnienia/poprawienia.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, § 4, pkt. 3, macie Państwo 3 dni robocze, od dnia otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny (informacja za pośrednictwem poczty elektronicznej), na usunięcie wykrytych w Państwa dokumentach błędów formalnych.

Nie usunięcie w/w terminie uchybień formalnych skutkowało będzie odrzuceniem tych dokumentów. Nie będą one podlegały dalszej ocenie.

Informacje z wynikami Komisji Oceny Wniosków – ocena formalna są do Państwa wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, także bardzo prosimy abyście Państwo sprawdzali swoje poczty elektroniczne.


Protokół z wynikami Komisji Oceny Wniosków

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do uzupełniania i poprawiania tych dokumentów. Poprawki formalne można nanosić w Biurze projektu na ul. Rynek 22 w Tarnowie, w godzinach: 09.00-16.00.

Pamiętajcie Państwo o zachowaniu tego wyznaczonego terminu, czyli 3-ech dni roboczych od dnia otrzymania informacji e-mail o błędach formalnych w złożonych przez Państwa dokumentach.

Data aktualizacji 23 kwiecień, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu jutrzejszym, tj. 24.04.2014 r., odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków – ocena formalna, złożonych przez Państwa dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Posiedzenie to odbędzie się w siedzibie Naszej firmy w Lublinie.

O jego wynikach zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data aktualizacji 07 kwiecień, 2014


Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem w dniu 04.04.2014 r., wsparcia szkoleniowo-doradczego, w terminie od 14.04.2014 do 16.04.2014 przyjmujemy dokumenty związane z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na komplet dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej składają się następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
2. Kopia dokumentu tożsamości zawierająca PESEL Uczestnika projektu (potencjalnego Przedsiębiorcy),
3. Biznesplan,
4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających,
5. Zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (składane w przypadku uzyskania pomocy de minimis),
6. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w sytuacji jeśli Uczestnik projektu chce ubiegać się o w/w wsparcie.

Dokumenty do pobrania (627 KB)

Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przygotowane w sposób następujący:
1. muszą być wypełnione w języku polskim (najlepiej komputerowo);
2. wszystkie pola w składanych dokumentach muszą być uzupełnione. W Biznesplanie jeśli jakieś pytanie/polecenie Państwa nie dotyczy, proszę wpisać „nie dotyczy”. W pozostałych dokumentach możliwe jest wstawienie kreski.
3. wszystkie dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie i podpisane w wyznaczonych miejscach. W przypadku kiedy na danej stronie jest Państwa podpis, wówczas na tej stronie nie jest wymagana parafka, w pozostałych przypadkach na każdej stronie musi być parafka,
4. wszystkie dokumenty muszą być ponumerowane na każdej stronie. One łącznie tworzą całość więc numeracja powinna być ciągła, od pierwszej do ostatniej strony
5. wszystkie dokumenty muszą być trwale spięte (najlepiej wpięte do skoroszytu zawieszkowego, umożliwiającego późniejsze umieszczenie w segregatorze). Nie może być luźnych, nie spiętych kartek.

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane w sposób czytelny. Nie ma możliwości składania nie czytelnych podpisów.

Nie spełnienie któregoś z w/w wymogów traktowane będzie jako błąd formalny. Dokumenty niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą mogły zostać uzupełnione w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania informacji o niekompletności lub niepoprawności tychże dokumentów.

Pamiętajcie Państwo, że możecie wnioskować maksymalnie o 25.000,00 zł

Wszystkie wymagane dokumenty będą przyjmowane w biurze projektu, przy ul. Rynek 22, 33-100 Tarnów, w terminie od 14.04.2014 do 16.04.2014 w godzinach 09.00-15.00.

Nie ma możliwości składania dokumentów poza w/w terminami.

Nie złożenie kompletu dokumentów we wskazanym terminie traktowane będzie jako Państwa rezygnacja z możliwości ubiegania się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty można składać w sposób następujący:

a) osobiście;
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem (liczy się data wpłynięcia do Biura, a nie data NADANIA),
c) za pośrednictwem osoby trzeciej, wówczas osoba ta powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo do złożenia dokumentów. W pełnomocnictwie tym powinny zostać podane serie i numery dowodów obydwu osób (upoważniającego oraz upoważnianego). Upoważnienie to NIE MUSI być poświadczane notarialnie.

Życzymy Państwu powodzenia oraz owocnej pracy!

Data aktualizacji 14 marzec, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17.03.2014 r. rozpoczyna się szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. W przypadku zdania, z wynikiem pozytywnym egzaminu wewnętrznego otrzymacie Państwo zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Podział na grupy wraz z terminami szkolenia do pobrania tutaj.

Data aktualizacji 07 marzec, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07.03.2014 r., Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzonych rozmowach rekrutacyjnych z Psychologiem, dokonała ostatecznego zakwalifikowania osób do udziału w projekcie.

Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 40 osób (25 Kobiet i 15 Mężczyzn). O ich wyborze zdecydowała łączna liczba punktów uzyskanych na etapie oceny formalno-merytorycznej, w tym za kryteria preferowane oraz podczas rozmowy rekrutacyjnej z psychologiem.
Wyniki prac Komisji rekrutacyjnej z dnia 07.03.2014 r. obrazuje poniższy Protokół.

Uprzejmie informujemy, iż są to już listy ostateczne osób zakwalifikowanych oraz osób rezerwowych, zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Od tej decyzji nie przysługuje już żadne odwołanie.

O terminach diagnozy potrzeb szkoleniowych, osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie.

Data aktualizacji 12 luty, 2014


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Komisja rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną złożonych przez Państwa odwołań od decyzji Komisji rekrutacyjnej z dnia 31.01.2014 r. Łącznie wpłynęły 3 odwołania. Odwołania te były oceniane przez trzeciego, losowo wybranego członka Komisji rekrutacyjnej.

Liczba punktów przyznanych przez niego jest już liczbą ostateczną i od niej nie przysługuje już żadne odwołanie.

W wyniku tego posiedzenia Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego zakwalifikowania do II-go etapu rekrutacji 50-ciu osób (30-stu Kobiet i 20-stu Mężczyzn). Sporządzono również listę osób REZERWOWYCH zakwalifikowanych do II-go etapu rekrutacji. Wszystkie listy zostały sporządzone z podziałem na płeć.

Wyniki prac Komisji rekrutacyjnej znajdują się w Załączeniu.

Osoby, które złożyły odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej z dnia 31.01.2014 r., o wynikach ponownej oceny złożonych dokumentów rekrutacyjnych zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailowo).

W przypadku pozostałych osób uprawomocnia się decyzja Komisji rekrutacyjnej z dnia 31.01.2014 r.

Osoby, które zostały decyzją Komisji rekrutacyjnej z dnia 31.01.2014 r., rekomendowane do II-go etapu rekrutacji, o terminach rozmów rekrutacyjnych z psychologiem zostaną poinformowane telefonicznie.

Podczas rozmowy rekrutacyjnej z psychologiem ocenie podlega: poziom samodzielności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, myślenia analitycznego.

Maksymalna możliwa do uzyskania podczas rozmowy rekrutacyjnej z psychologiem liczba punktów wynosi 20.

Od wyniku punktowego, uzyskanego podczas rozmowy z psychologiem nie przysługuje odwołanie.

Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 40 osób (28 Kobiet i 12 Mężczyzn).

Data aktualizacji 31 styczeń, 2014


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Komisja rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną złożonych przez Państwa dokumentów rekrutacyjnych.

Wyniki prac Komisji rekrutacyjnej znajdują się w załączeniu >>>Protokół oceny merytorycznej

Dodatkowo o wynikach prac Komisji rekrutacyjnej zostaniecie Państwo poinformowani: e-mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w przypadku osób, które nie zostały rekomendowane do II etapu rekrutacji).

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie §7, pkt 15, 16 i 17 osoby, które nie zostały rekomendowane do II-go etapu rekrutacji mają prawo w ciągu 3 dni roboczych, od dnia otrzymania decyzji o nie zakwalifikowaniu się do II-go etapu rekrutacji wniesienia odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Nie wniesienie w w/w terminie odwołania powoduje uprawomocnienie się decyzji Komisji. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Komisji, formularz rekrutacyjny Kandydata/ki zostaje przekazany w ciągu 3 dni roboczych, od dnia wniesienia odwołania do ponownej oceny. Ponownej oceny dokonuje trzeci, losowo wybrany członek Komisji rekrutacyjnej. Liczba punktów przyznanych przez niego jest już liczbą ostateczną i od niej nie przysługuje już żadne odwołanie. W przypadku uzyskania po ponownej ocenie formularza większej liczby punktów i ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszego etapu, Kandydat zostaje skierowany na rozmowy rekrutacyjne z psychologiem.

Data aktualizacji 29 styczeń, 2014


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Komisja rekrutacyjna nie zakończyła prac planowanych na dni: 28-29.01.2014 r., - ocena merytoryczna złożonych formularzy zgłoszeniowych, w związku z powyższym prace te zostają wydłużone o 1 dzień, czyli na dzień 30.01.2014 r.

O wynikach prac Komisji zostaniecie Państwo poinformowani.

Data aktualizacji 28 styczeń, 2014


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.01.2014 r., w siedzibie naszej firmy w Lublinie, w godzinach od 09.00 do 12.00 odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej, której zadaniem była ocena formalna złożonych przez Państwa formularzy zgłoszeniowych.

Wyniki tej oceny znajdują się w załączeniu - Protokół z oceny formalnej

Jednocześnie jest nam miło Państwa poinformować, że spośród 67 złożonych dokumentów rekrutacyjnych, 62 formularzy zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Informujemy również, że zgodnie z zapisami w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (§ 7, pkt 4) ocena formalna dokonana w sposób 1-0 (spełnia/nie spełnia). Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne nie będą mogły być poprawiane ani uzupełniane. Nie będą one podlegały ocenie. Zostaną odrzucone.

W związku z powyższym od wyników oceny formalnej nie przysługuje Państwu odwołanie.

Jednocześnie, informujemy również, że w dniach 28-29.01.2014 r., w siedzibie naszej firmy w godzinach od 09.00 do 15.30 planowane jest posiedzenie Komisji rekrutacyjnej – ocena merytoryczna złożonych formularzy zgłoszeniowych.

Data aktualizacji 20 styczeń, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż wydłużamy termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych OD KOBIET do 22.01.2014 r. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w godzinach 8:30 – 15:30.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura projektu.

Data aktualizacji 10 styczeń, 2014


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż wydłużamy termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do 20.01.2014r. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w godzinach 8:30 – 15:30.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura projektu.

Data aktualizacji 11 grudzień, 2013


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż opracowane przez nas dokumenty rekrutacyjne zostały pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach realizacji niniejszego projektu.


Dokumenty można pobrać z działu REKRUTACJA

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne będziemy przyjmować w: Biurze projektu w Tarnowie, przy ul. Rynek 22 (I piętro), 33-100 Tarnów.

Dokumenty te będą przyjmowane w dni robocze od dnia 02.01.2014 r., do dnia 10.01.2014 r., w godzinach 8.30-15.30, biurze projektu na I piętrze na Rynek 22 w Tarnowie.

Uprzejmie informujemy, że NIE MA MOŻLIWOŚCI wcześniejszego składania dokumentów rekrutacyjnych.

Pierwszy dzień, w którym możecie Państwo złożyć dokumenty to dzień: 02.01.2014 r., od godz. 08.30

Ostatni dzień, w którym będą przyjmowane dokumenty rekrutacyjne to dzień: 10.01.2014 r., do godz. 15.30

Dokumenty złożone po 10.01.2014 r., po godzinie 15.30 nie będą podlegały ocenie.

Data aktualizacji 04 listopad, 2013


Wystartował projekt „Dobre perspektywy”

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż od 01.11.2013r., rozpoczęliśmy realizację projektu „Dobre perspektywy”.

Projekt skierowany jest do 40 osób fizycznych (28K, 12M) pozostających bez zatrudnienia ( w tym studentów ), pełnoletnich w wieku do 25 lat, zamierzających rozpocząć prowadzenie Działalności Gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa małopolskiego w powiecie m. Tarnów, brzeskim, tarnowskim i dąbrowskim.

  • z udziału w projekcie będą wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w podregionie tarnowskim poprzez założenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw przez 35 osób (25K,10M).

W poszczególnych zakładkach znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z realizacją niniejszego projektu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do naszego Biura projektu mieszczącego się w Tarnowie na ulicę Rynek 22 (I piętro), 33-100 Tarnów i czynne śledzenie naszej strony internetowej, na której na bieżąco będą pojawiać się informacje związane z projektem.

UWAGA!!
Informujemy, że w bieżącym tygodniu rozpoczął się etap rekrutacji w zakresie przygotowania dokumentów rekrutacyjnych związanych z realizacją projektu. Dokumenty te zostaną przesłane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w celu ich zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja” oraz będą dostępne w Biurze projektu.

O każdym etapie rekrutacji oraz realizacji projektu będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki